Privacy verklaring

HealthclubNU, gevestigd aan Hollandse Kade 36A te Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

HealthclubNU Abcoude
Hollandse Kade 36A
+31294-785649
www.fitness-abcoude.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HealthclubNU verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HealthclubNU verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie

gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze

toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online

activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan

contact met ons op via info@hcnu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HealthclubNU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • HealthclubNU verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HealthclubNU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

HealthclubNU deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met

bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om

te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

HealthclubNU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HealthclubNU gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze

website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HealthclubNU en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door

jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hcnu.nl. Om er zeker van te

zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs

met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)

zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op

jouw verzoek. HealthclubNU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HealthclubNU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op via 0294-785649 of via abcoude@hcnu.nl